ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษา หลักสูตร The NEXT Real

ตามที่ข้าพเจ้า ("ผู้สมัคร") มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร The NEXT Real ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามบรรดาข้อตกลงต่างๆ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร The NEXT Real ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้


นิยาม

"ข้อมูลส่วนบุคคล"

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตร

หมายถึง หลักสูตร The NEXT Real

"ประมวลผล"

หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

"ข้อตกลงการสมัครเข้าศึกษา"

หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร The NEXT Realโดยให้หมายความรวมถึงข้อตกลงที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

1. ข้อตกลงการสมัครเข้าศึกษา

1.1 ผู้สมัครรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงการสมัครเข้าศึกษา และ/หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่หลักสูตรThe NEXT Real จะกำหนดขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และผู้สมัครยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

1.2 ผู้สมัครรับรองว่า ข้อมูลที่ผู้สมัครได้ให้ไว้แก่หลักสูตรThe NEXT Real เป็นข้อมูลของผู้สมัครเอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ โดยไม่ได้เป็นการแอบอ้าง หรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือความลับของผู้อื่น ตลอดจนไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้สมัครได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการสมัครที่ได้ให้ไว้แก่สถาบันฯ และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ถ้ามี) แล้วว่า ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทราบและตกลงว่า หากสถาบันฯ ตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นความจริง หลักสูตร มีสิทธิในการตัดสิทธิผู้สมัครจากการเข้าศึกษาในหลักสูตรThe NEXT Realได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากข้อมูลดังกล่าวเป็นการแอบอ้าง หรือเป็นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือความลับของผู้อื่น ผู้สมัครอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

1.3 ผู้สมัครรับทราบและตกลงว่า หลักสูตร จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตร เห็นสมควร โดยการพิจารณาและการตัดสินคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรThe NEXT Real ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด ผู้สมัครยอมรับหลักเกณฑ์และผลการตัดสินการคัดเลือกโดยไม่มีข้อโต้แย้ง และผู้สมัครจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

1.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตร The NEXT Realจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด

1.5 หลักสูตร สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อตกลงการสมัครเข้าศึกษานี้ ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงานและเป็นไปตามความประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการรับสมัครหลักสูตรThe NEXT Realครั้งนี้ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยหลักสูตร ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือชี้แจงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้สมัครตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหลักสูตร

1.6 ผู้สมัครรับทราบและตกลงให้ข้อตกลงการสมัครเข้าศึกษานี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงการสมัครเข้าศึกษา

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ผู้สมัครรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและของบุคคลอื่น ("บุคคลที่สาม") ที่ผู้สมัครได้ให้แก่หลักสูตร ทั้งในส่วนที่ผู้สมัครให้ไว้ในแบบฟอร์มการรับสมัครที่สถาบันฯ กำหนด และในส่วนที่ผู้สมัครได้ให้ข้อมูลไว้เช่น ประวัติส่วนตัวโดยย่อ นั้น เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกให้ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรThe NEXT Real

ทั้งนี้ ข้อมูลและเอกสารที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใดๆ ที่หลักสูตร ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์มหรือไม่ได้ร้องขอ จัดเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร The NEXT Realและหลักสูตร ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งข้อมูลและเอกสารที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่สถาบันฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หลักสูตร จะถือว่าผู้สมัครได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2.2 ในกรณีที่ผู้สมัครเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้แก่หลักสูตร ผู้สมัครยืนยันและรับรองว่าผู้สมัครมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้แก่หลักสูตร อีกทั้งผู้สมัครได้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เช่น การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องได้รับความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุในข้อตกลงการสมัครเข้าศึกษานี้แล้ว

2.3 ผู้สมัครรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ได้ให้ไว้แก่หลักสูตร ตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะถูกประมวลผลและได้รับการคุ้มครองตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้สมัครได้อ่านและรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว